6/8/12

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων διάρκειας 8 μηνών στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων θα προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, που εδρεύει στα Πράμαντα, και συγκεκριμένα τα εξής ανά ειδικότητα άτομα:


                                                                                                             Ειδικότητα                                               Διάρκεια      Αριθμός    Έδρα υπηρεσίας
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων          8 μήνες          1              Πράμαντα
ΔΕ Οδηγών Απορ/ρου-Φορτηγού              8 μήνες          1              Πράμαντα
ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας               8 μήνες          1              Πράμαντα

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζεi από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας του Δήμου και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας: 2659 3 60212
Διαβάστε την προκήρυξη κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_vorion_tzoumerkon


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου