18/7/12

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

                                                                     
         
ειδικότητα                                                  αριθμός                    χρονική διάρκεια
1.        Εργάτες ΥΕ                                            2                        Οχτώ (8) μήνες
2.        Οδηγοί ΔΕ                                              2                        Οχτώ (8) μήνες
3.   Χειριστές Μηχανημάτων έργου ΔΕ                1                        Οχτώ (8) μήνες

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου