13/6/13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας ανακοινώνουμε πως ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πραμάντων και η Ε’ ΚΟΗ προτίθενται να προσλάβουν ένα (1) άτομο για τη κάλυψη θέσης βοηθού γενικών καθηκόντων στο εκτροφείο ορεινής πέρδικας. Τα προσόντα των υποψηφίων πρέπει να είναι τα εξής:
1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ Πραμάντων (Πράμαντα και οικισμοί Τσόπελα και Χριστών) ή της Τ.Κ Ραφταναίων ή του οικισμού Μιστρά (Κηπίνας) της Τ.Κ Καλαρρυτών, του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ή της Τ.Κ Μελισσουργών ή της Τ.Κ Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
2. Να είναι άνεργοι.
3. Να είναι εγγεγραμμένα μέλη σε αναγνωρισμένο Κυνηγετικό Σύλλογο, τουλάχιστον κατά τη κυνηγετική περίοδο 2012- 2013.

( Παράθεση:
1. Η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται με τη προσκόμιση βεβαίωσης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου Δήμου, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των ως άνω Τ.Κ.
2. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Η ιδιότητα μέλους αποδεικνύεται με τη προσκόμιση φωτοαντιγράφου των κρίσιμων σελίδων της άδειας κυνηγίου, από όπου πρέπει να προκύπτει θεώρηση κατά τη κυνηγετική περίοδο 2012-2013 τουλάχιστον.)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας με συνημμένα τα ως άνω δικαιολογητικά, από τις 12-6-2013, ημέρα Τετάρτη έως και τις 18-6-2013 ημέρα Τρίτη, στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων.
( Πληροφορίες στα τηλ. 6945069331, 2659061232, κος Τσίρκας Γεώργιος και 6942619660, κος Βάνας Κων/νος).
Σημειώνεται πως η τελική επιλογή θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τη Ε’ ΚΟΗ, μετά την εξέταση όλων των υποψηφιοτήτων.

                                                                                         
                                                                           Πράμαντα, 11-6-2013
  


    Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Τσίρκας Γεώργιος                                                               Βάνας Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου