29/6/12

Προσλήψεις πεντάμηνης διάρκειας Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων


Ανακοινώθηκε η ανάρτηση της ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
Πενήντα (50) θέσεις στο πρόγραμμα αυτό αφορούν δράσεις στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων .ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
02.   Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
130
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
3
131
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
1
132
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
1
133
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
134
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
5
135
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
1
136
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
137
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
3
138
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
139
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
5
140
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
141
ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
2
142
ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ
1
143
ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)
5 ΜΗΝΕΣ
3
144
ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
145
ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
6
146
 ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
1
147
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ  
1
148
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
5 ΜΗΝΕΣ   
1
149
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ   
1
150
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ   
2
151
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5 ΜΗΝΕΣ   
2
152
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΠΕ Ή ΤΕ Ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
5 ΜΗΝΕΣ
3
153
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΕ ή ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ΜΗΝΕΣ
3


Η προκήρυξη μαζί με τα παραρτήματα, βρίσκεται αναρτημένη :

·        στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα Ιωάννινα, 2ο χιλιόμετρο λεωφόρου Πανεπιστημίου, ΤΚ: 45500
·        στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (http://www.imegsevee.gr/),
·        στα δημαρχεία του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, Δήμου Δωδώνης και ΟΚΠΑΠΑ
·        στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ του Δήμου Ιωαννίνων,
·        στα ΚΕΠ του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, Δήμου Δωδώνης και Δήμου Ιωαννίνων
·        στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 2/07/2012 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 11/7/2012 ημέρα Τετάρτη.


για περισσότερες πληροφορίες:   
http://voreiatzoumerka.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου