11/11/12

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων του Δήμου.
          Στον  κανονισμό περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα άρθρα που αφορούν την κατάργηση στο εξής των οικογενειακών τάφων, τον τρόπο χρήσης των οστεοθυρίδων (ατομικά μαρμάρινα οστεοφυλάκια που δημιουργήθηκαν στο νεκροταφείο Πραμάντων) κ.λ.π.
          Τα άρθρα του νέου κανονισμού είναι:......

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τηδιοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται από τις διατάξεις της
παρακάτω Νομοθεσίας:
Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α)
- Του ΑΝ 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» (ΦΕΚ225/Α)
- Του Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α)
- Του Β" 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α)
- Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β)
- Και από κάθε άλλη σχετική διάταξη Νόμου που δεν αντιστρατεύεται τον κανονισμό τούτο.
2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεκτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς
τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
Άρθρο 3
Περιγραφή
Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει στην περιφέρειά του κοιμητήρια που βρίσκονται στις Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς αυτών.
Αποτελούνται :
α) από τους χώρους ταφής,
β) από τον ιερό ναό,
γ) από τα οστεοφυλάκια και τις οστεοθυρίδες
δ) από το χωνευτήριο (όπου υπάρχει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 4
Ώρες λειτουργίας
1. Τα Νεκροταφεία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.
2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε.
Άρθρο 5
Ευταξία - Καθαριότητα
Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου.
Για την καλή εικόνα και λειτουργία του κοιμητηρίου απαγορεύεται :
α) Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα που δεν έχει σχετική άδεια από τον Δήμο.
β) Η τοποθέτηση οποιασδήποτε διαφημιστικής πινακίδας, πένθιμων αντικειμένων, καθώς και η πώληση πραγμάτων.
γ) Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο οι
εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών μετά από σχετική άδεια του Δήμου για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου.
δ) Το φύτεμα λουλουδιών ή δέντρων περιφερειακά των μνημάτων.
ε) Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον
καθαρισμό των τάφων, άναμα καντηλιών κλπ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ενταφιασμός Νεκρών
Άρθρο 6
Ταφή
1. Δικαίωμα ταφής στο Δημοτικό κοιμητήριο έχουν οι Δημότες του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Το ίδιο δικαίωμα έχουν όλα τα θανόντα πρόσωπα στη δημοτική περιφέρεια ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος.
2.  Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από του νομίμως πιστοποιηθέντος θανάτου και σε περίπτωση νεκροτομής αμέσως μετά από αυτή. (Άρθρο 2 & 2 ΑΝ 445/1968). Ενταφιασμός δεν γίνεται αν δεν προσκομιστεί – χορηγηθεί στον υπεύθυνο ιερέα ή σε αυτόν που ενεργεί την ταφή η κατά νόμο άδεια ταφής που χορηγείται από τις υπηρεσίες του δήμου που υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και τον ληξίαρχο της δημοτικής ενότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται με βεβαίωση του Δημάρχου να δοθεί άδεια ταφής χωρίς προηγούμενη πιστοποίηση του ληξιάρχου. Εντός δύο ημερών γίνεται έγγραφη δήλωση στο ληξίαρχο προς καταχώρηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξεως αναγράφοντας σε αυτών το λόγο για τον οποίο προηγήθηκε ο ενταφιασμός της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου Άρθρο 140 & 8 του Ν. 2503/1977.
Ο ενταφιασμός νεκρών μεταφερθέντων από το εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον κατά τη μεταφορά τηρήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 και Ν. 1315/1983.
4. Απαγορεύεται η ταφή νεκρών εκτός κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους πλην μονών και ησυχαστηρίων που δικαίωμα ταφής σε κοινοτάφεια έχουν μόνο οι μοναχοί και οι μοναχές που διαμένουν στη μονή ή στο ησυχαστήριο. Απαγορεύεται αυστηρώς η ταφή ιδιωτών και η λειτουργία κοιμητηρίων εντός Μονών και Ησυχαστηρίων.
ΑΡΘΡΟ 7
Προσωρινοί τάφοι  - Οικογενειακοί τάφοι
1.     Οι τάφοι έχουν γενικά προσωρινό χαρακτήρα. Οι νεκροί θα παραμένουν ενταφιασμένοι το πολύ μέχρι 7 χρόνια και στη συνέχεια θα γίνεται η εκταφή τους και η ανακομιδή των οστών. Η εκταφή θα γίνεται από τους Α΄ βαθμού συγγενείς του νεκρού ή τους κληρονόμους αυτού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτημα των συγγενών μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ενταφιασμού για λόγους αμφιβολίας περί της αποσύνθεσης του νεκρού.
2.     Σε ορισμένα κοιμητήρια Τ.Κ. του Δήμου ισχύει εθιμικά η ύπαρξη οικογενειακών τάφων. Η ολοένα αυξανόμενη έλλειψη χώρων ταφής οδηγεί στη μη έγκριση στο εξής οικογενειακών τάφων, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε Τοπική Κοινότητα συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου  ή τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. και ένας μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
·         Την καταγραφή όλων των υπαρχόντων οικογενειακών τάφων και το διαχωρισμό τους σε «ενεργούς» (ενταφιασμένος νεκρός κάτω της επταετίας) και «μη ενεργούς».
·         Την επικοινωνία με τους συγγενείς των τάφων αυτών και την ενημέρωσή τους γύρω από τον νέο κανονισμό. Οι συγγενείς των ήδη υπαρχόντων οικογενειακών τάφων θα πρέπει να πληρώνουν για τη διατήρησή τους τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους, περιέρχονται στο Δήμο, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κείμενου κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ
Άρθρο 8
Χρόνος ανακομιδής- Διαδικασία
«Ανακομιδή νεκρού» ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο των οστών του νεκρού, ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να φυλαχτούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος.
1. Η ανακομιδή των οστών γίνεται μετά παρέλευση το πολύ επταετίας από τον ενταφιασμό με ευθύνη των συγγενών.
Η εκταφή θανόντος από λοιμώδες νόσημα (ιλαρά, οστρακιά, κ.λ.π.) ή από νόσημα που υπάγεται στο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει δεκαετία από τον ενταφιασμό (αρθ.2 και 3 του Π_ 210/75).
Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιτρέπεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής αδείας.
2. Μετά την ανακομιδή , τα υλικά των μνημείων και οποιαδήποτε άλλο υλικό διακόσμησης των τάφων πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα (εντός το πολύ μίας εβδομάδας) από τους συγγενείς του νεκρού, σε τοποθεσία που υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση απομακρύνονται από το Δήμο και επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.
Άρθρο 9
Χωνευτήριο
«Χωνευτήριο» ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του Νεκροταφείου που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζόμενων νεκρών
Δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογής των οστών από αυτό, σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πληρώσεώς του , ο χώρος σφραγίζεται ερμητικά και δεν χρησιμοποιείται ξανά.
Άρθρο 10
Φύλαξη Οστών - Οστεοφυλάκιο Οστεοθυρίδες
1.Η φύλαξη των οστών ενεργείται σε ειδικό κτίριο (οστεοφυλάκιο) ή σε οστεοθυρίδες (ατομικά μαρμάρινα οστεοφυλάκια).  
2. «Οστεοφυλάκιο» είναι ένα κτίριο στο χώρο του κοιμητηρίου που είναι κλειστό και περιλαμβάνει κατάλληλους χώρους και υποδοχές για την τοποθέτηση οστεοκυτίων, ενιαίου τύπου. Για την φύλαξη στον χώρο αυτό  δεν καταβάλλεται τέλος, εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.«Οστεοθυρίδα» είναι μια ειδική κατασκευή εκ μαρμάρινης επένδυσης κατά μήκος του μανδρότοιχου. Σε κάθε θυρίδα χωρά ένα (1) οστεοκυτίο.
Δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι-Π ρ ο ϋ π ό θ ε σ ε ι ς
Δικαίωμα χρήσης έχουν οι πολίτες που έχουν την ιδιότητα του Δημότη Βορείων Τζουμέρκων της συγκεκριμένης Τ.Κ.  κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Δ ι α δ ι κ α σ ί α
α. Η παραχώρηση χρήσης της οστεοθυρίδας ενεργείται και γίνεται μόνο κατ΄ αίτηση και στο όνομα του αιτούντος, στο πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχει η προϋπόθεση του δικαιώματος χρήσης. Θεωρείται δε ολοκληρωμένη και τελειωμένη με την καταβολή στο Δημοτικό Ταμείο του σχετικού δικαιώματος χρήσης.
β. Απαγορεύεται η παραχώρηση της ίδιας οστεοθυρίδας σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα.
Σε κάθε οικογένεια παραχωρoύνται έως τέσσερις (4) οστεοθυρίδες.
γ. Η παραχώρηση χρήσης γίνεται για 15 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσής της, η παραχώρηση ανακαλείται αυτοδίκαια και τα οστά μεταφέρονται στο κοινό χωνευτήριο.
Σε περίπτωση που εκλείψει το πρόσωπο στο οποίο έγινε η παραχώρηση, υπεύθυνος για την οστεοθυρίδα ορίζεται ο συγγενής με τον πλησιέστερο βαθμό συγγενείας με αυτόν.
Τ έ λ ο ς   φ ύ λ α ξ ης
Για την φύλαξη στον χώρο αυτό καταβάλλεται τέλος που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτ. Σ/λίου.
Το τέλος φύλαξης οστών στην Οστεοθυρίδα είναι 250,00 € και ισχύει για 15 χρόνια.
Μετά την κατάθεση της αίτησης και του ειδικού τέλους παραδίδεται στο δικαιούχο το κλειδί της οστεοθυρίδας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοίκηση – Διαχείριση - Είσπραξη Τελών
Άρθρο 11
Αρμόδια όργανα
Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιμητηριών ασκείται από το Δήμο δια των αρμόδιων υπηρεσιών. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των κοιμητηρίων, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι ο Αντιδήμαρχος της αντίστοιχης ενότητας, σε συνεργασία με τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοτικής ἠ Τοπικής Κοινότητας.
Άρθρο 12
Χαρακτήρας Εσόδων
Τα έσοδα του Δήμου από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ἠ τέλη που επιβάλλονται για την
κάλυψη των δαπανών συντήρησης και της λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 13
Τέλη
1. Η άδεια ταφής θα παρέχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καταβάλλοντας το ποσό των 30,00 €.
2. Δεν υπάρχει τέλος ταφής για τα πρώτα επτά (7) έτη ταφής.
3. Υπάρχοντες οικογενειακοί τάφοι για να διατηρηθούν θα πληρώνεται τέλος 400,00 €/έτος, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανά τετραετία κατά 10%.
4. Άδεια για κατασκευή μαρμάρινου τάφου, θα παρέχεται από το Δήμο. Ο τεχνίτης απαγορεύεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία πριν προηγούμενη συνεννόηση με το Δήμο, ώστε να αποφευχθούν ογκώδεις κατασκευές, οι οποίες μειώνουν το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των μνημάτων ή προκαλούν άλλα προβλήματα.
Τα υλικά που προκύπτουν από τις εργασίες θα πρέπει να απομακρύνονται στη συνέχεια με ευθύνη των συγγενών και να καθαρίζεται ο χώρος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.
Άρθρο 14
Βιβλία
1. Τηρούνται τα παρακάτω βιβλία (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά)
α) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών
β) Βιβλίο οικογενειακών τάφων
γ) Βιβλίο οστεοθυρίδων
Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία μπορεί να μη τηρούνται , εφόσον κατά τη κρίση του Δημοτικού Σ/λίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείμενο.
Άρθρο 15
Επιτροπές Διαχείρισης
Ορίζονται επιτροπές διαχείρισης για τα νεκροταφεία κάθε Τ.Κ. αποτελούμενα από:
  1. Το αντιδήμαρχο της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας
  2. Τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου ή τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ.
  3. Ένα μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ή έναν κάτοικο της Τ.Κ.
Άρθρο 18
Ισχύς του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.
Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πάρει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου