14/12/12

Κατάθεση πρότασης νόμου για τις τρίτεκνες οικογένειες

Κατατέθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012, η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών  με τις πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα τόσο με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις όσο και με τα αιτήματα των συλλόγων και του κινήματος των τρίτεκνων οικογενειών. Την πρόταση νόμου υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξης Τσίπρας και το σύνολο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
Μετά την κατάθεση της πρότασης νόμου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη, τρίτεκνη μητέρα και η ίδια, δήλωσε: «Για εμάς τα παιδιά είναι η ελπίδα της ζωής και όχι τεκμήρια διαβίωσης»
.

Αφετηρία για την πλήρη θεσμική και νομική αντιμετώπιση των τρίτεκνων με ίδιους όρους με τους άλλους πολύτεκνους αποτελεί η παρούσα πρόταση νόμου.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί συμπληρωματικά ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης δημογραφικής πολιτικής σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, η υπονόμευση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης και η οξυμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών επιβάλλουν την άμεση αλλά και μακρόπνοη αντιμετώπισή του.  Ταυτόχρονα, η βελτίωση του δημογραφικού -ξεπερνώντας τα ιδεολογικά και οικονομικά αδιέξοδα νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών προσεγγίσεων- προϋποθέτει σταμάτημα των πολιτικών της λιτότητας και των Μνημονίων, ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμηση των γενικευμένων φαινομένων αδήλωτης εργασίας.
Παρά τα κροκοδείλια δάκρυα των κομμάτων της συγκυβέρνησης για το δημογραφικό πρόβλημα, παρά τις ρατσιστικές προσεγγίσεις της Χρυσής Αυγής και επειδή με το προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο τα παιδιά θεωρούνται ως τεκμήρια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στηρίζει το δικαίωμα στην τεκνοποιία όλων όσων ζουν στη χώρα και απαιτεί να παρέχονται από την Πολιτεία οι αναγκαίοι υλικοί πόροι, για την προστασία του. Για να είναι αυτό εφικτό, οφείλουμε να ενισχύσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα πολιτικής για τη στήριξη γενικά της μητρότητας. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν επαρκώς καταρρέουσες κοινωνικές υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και η κοινωνική πρόνοια. Θα χρειαστεί να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα για τη λαϊκή στέγη και για την ενίσχυση των νέων ζευγαριών και να μην καταργούνται οι ΟΕΚ/ΟΕΕ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θεωρεί, ότι τα μέτρα που μέχρι τώρα έχουν ληφθεί από την πολιτεία για τους τρίτεκνους συνιστούν μια πρόχειρη παροχολογία, χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο και χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού:
ñ  Παρά τις συστηματικές προεκλογικές δεσμεύσεις ότι οι οικογένειες με τρία παιδιά θα χαρακτηριστούν πολύτεκνες, ο νόμος 3454/2006 για ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις διέψευσε τις προσδοκίες των τρίτεκνων οικογενειών για το χαρακτηρισμό τους ως πολυτέκνων.
ñ  Το επίδομα τρίτου τέκνου αμφισβητείται με απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 2036/06).
ñ  Η πρόβλεψη για απασχόληση και προσλήψεις στο δημόσιο τομέα είναι ανεφάρμοστη, αφού στην πράξη είναι μηδενική η πιθανότητα πρόσληψης τριτέκνου.
ñ  Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι τρίτεκνοι που προέρχονται από το ιατρικό, νοσηλευτικό, και από το προσωπικό σωμάτων ασφαλείας καθώς και από άλλες ειδικότητες (τεχνικές) δεν περιλαμβάνονται στην προστασία από τις μεταθέσεις.
ñ  Δεν ισχύει και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς η πρόσληψή τους όπως των πολυτέκνων.
ñ  Χάνονται τα όποια δικαιώματα της τρίτεκνης οικογένειας εκ του νόμου, εάν το ένα τέκνο είναι μεγαλύτερο των 25 ετών. Δεν ισχύει η ισοβιότητα και στους τρίτεκνους.

Με την παρούσα πρόταση νόμου «για την ένταξη των τριτέκνων οικογενειών ως πολυτέκνων στο νόμο 1910/1944» ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ επιδιώκει να χαρακτηριστούν οι τρίτεκνες οικογένειες ως πολύτεκνες θεωρώντας, ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προβλήματα των 200.000 και πλέον τριτέκνων οικογενειών της χώρας μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΤΈΚΝΩΝ  ΣΤΟ ΝΟΜΟ 1910/1944»

Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α), που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά της εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Στους γονείς αυτούς συνυπολογίζονται και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου έχουν τρία τέκνα ζώντα ανεξαρτήτου ηλικίας.
2. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Όσον αφορά την ισόβια σύνταξη, παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν.1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, θα εξετασθεί μετά από 2 έτη και με πλεονασματικό προϋπολογισμό.
3.  Για τις διατάξεις του παρόντος συμπλήρωση ηλικίας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου τους έτους αναφοράς».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου